johan@maconalbru.be   0479 71 48 63

NL FR EN

johan@maconalbru.be   0479 71 48 63

Maconal Food – Cash & Carry

Uw groothandel voeding en meer op de Vroegmarkt in Brussel

Maandag                    8u – 16u
Dinsdag                      5u – 16u
Woensdag                  5u – 16u
Donderdag                 5u – 16 u
Vrijdag                         5u – 16u
Zaterdag                     5u – 16u
Zon- en feestdagen gesloten.

Algemene Verkoopsvoorwaarden MACONAL BVBA

 

De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, aankopen en leveringen van de verkoper aan de koper behoudens wijzigingen, welke beide partijen uitdrukkelijke schriftelijk overeenkomen. In geval de inkoopvoorwaarden van de koper in strijd zouden zijn met de algemene verkoopsvoorwaarden van MACONAL, zijn alleen de laatstgenoemde voorwaarden van kracht. Afspraken en toezeggingen al dan niet afwijkend van deze verkoopsvoorwaarden, gemaakt door de vertegenwoordigers of personeel van de verkoper zijn eerst tegenover laatstgenoemde van kracht, indien hij deze schriftelijk uitdrukkelijk heeft bevestigd.

MACONAL is enkel toegankelijk voor handelaars met BTW-nummer en BTW-plichtigen. MACONAL verkoopt niet aan particulieren.

Onze aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt, in goede conditie afgezien van eventuele drukfouten, en worden per normale hoeveelheden verkocht. Prijswijzigingen ten gevolge van overheidsmaatregelen voorbehouden.

Onze facturen zijn, behoudens strijdige vermelding op de factuur, netto en zonder korting betaalbaar op het tijdstip dat de factuur wordt opgesteld. In sommige gevallen is de factuur betaalbaar 8 dagen na factuurdatum. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op haar vervaldag, wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een intrest van 1,5% per maand en een forfaitaire schadevergoeding van 15%, met een minimum van 50 EUR als tussenkomst door de klant in de door wanbetaling veroorzaakte administratieve en andere kosten.

De rechtbanken van Brussel zijn uitsluitend bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing.

De goederen worden pas eigendom van de koper na volledige betaling van het factuurbedrag. Bij niet-betaling heeft de verkoper het recht, zonder tussenkomst van de rechtbank, de goederen terug te nemen.

Elke klacht over de (geleverde) goederen of gepresteerde diensten dient schriftelijk overgemaakt te worden binnen 5 dagen na ontvangst van de factuur. Klachten ontheffen de koper niet van de overeengekomen betalingsverplichtingen binnen de in de verkoopsvoorwaarden gestelde termijn en vormen geen grond voor de terugvordering van de betaalde bedragen. Indien de klacht(en) gegrond blijken, zal de verkoper zulks kenbaar maken aan de koper en daarbij het recht hebben, hetzij aan te bieden de gereklameerde goederen dan wel de koper te crediteren voor ten hoogste de factuurwaarde zonder tot enige andere of meerdere schadevergoedingen gebonden te zijn. Retourzendingen kunnen slechts met toestemming van de verkoper / MACONAL geschieden. MACONAL houdt zichzelf het voorrecht om bepaalde producten retour te nemen. Producten waarvan de verpakking werden geopend zijn onmiddellijk betaalbaar en zullen gefactureerd worden.

Bij levering van goederen door MACONAL wordt de prijs vastgelegd op de dag van de betaling. Deze datum zal ook op de factuur verschijnen. Het is niet de datum van de levering die telt voor bijvoorbeeld de toepassing van de folderprijzen. MACONAL houdt zich het recht om klanten niet te aanvaarden voor de levering van producten. Wanneer er breuk ontstaat van producten op publiek domein dan is dit op de kosten van MACONAL.  Wanneer er breuk ontstaat van producten op privaat domein bij de klant dan is dit op de kosten van de klant en zal MACONAL in geen geval verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor schade en beschadigde producten. Zelfs al is dit door het toedoen van de medewerker van MACONAL. Wanneer producten tijdelijk niet in voorraad zijn (stock-out) zal MACONAL op een voor haar gunstig tijdstip de producten naleveren. Producten in kwestie die niet meer beschikbaar komen binnen 6 weken na betaling, worden gecrediteerd.